Pagkakaiba sa pagitan ng Itemized Deduction at Standard Deduction

Bilang isang nagbabayad ng buwis, ang bawat indibidwal ay nagnanais na bawasan ang pananagutan sa buwis hangga't maaari, at walang mas mahusay na paraan upang mabawasan ang iyong kabuuang pananagutan sa buwis sa pamamagitan ng pagbawas ng iyong nabubuwisang kita sa pamamagitan ng mga pagbabawas. Bagama't direktang binabawasan ng mga kredito sa buwis ang pananagutan sa buwis, gayon man, maaari mong di-tuwirang bawasan ang iyong pananagutan sa buwis sa tulong ng mga pagbawas na pinapayagan sa iyong mga nabubuwisang kita. Ang Pagkuha ay ang halaga na pinapahintulutang maibawas mula sa kita para sa mga layunin ng buwis. Mahalaga para sa isang nagbabayad ng buwis na malaman na mayroong dalawang magkakaibang uri ng pagbawas sa buwis, isang itemized na pagbabawas at isang karaniwang pagbawas. Ang halaga ng itemized at ang karaniwang pagbabawas ay hindi palaging ang parehong. Sa isang itemized na pagbabawas, maaari mong lagumin ang lahat ng mga gastos na pinapahintulutan bilang pagbabawas ng buwis, at ibawas ang mga ito mula sa kita, samantalang, sa isang karaniwang pagbabawas, ibinawas mo ang pangunahing halaga na magagamit sa lahat ng mga nagbabayad ng buwis.

Kapag iyong kalkulahin ang iyong pananagutan sa buwis, siguraduhin mong i-claim ang pagbabawas na nagbibigay sa iyo ng mas malaking buwis pahinga, at binabawasan ang iyong pangkalahatang pananagutan. Ang ilang mga nagbabayad ng buwis ay nag-claim ng karaniwang pagbabawas, habang ang iba ay may sapat na pinahihintulutang gastos na maaaring ibawas mula sa kanilang kinikita, kaya ginagamit nila ang mga itemized na pagbabawas. Tingnan natin ang kahulugan ng mga pagbabawas na ito nang detalyado, at tingnan kung paano naiiba ang mga ito.

Itemized Deduction

Tulad ng napag-usapan, ang naka-item na pagbabawas ay ang listahan ng mga gastos na pinapahintulutan para sa mga layunin ng buwis na ibawas mula sa halaga ng kabuuang kita na maaaring pabuwisin. Ang mga ito ay maaaring kabilang ang, mga premium na binabayaran para sa medikal na seguro, pagbabayad na ginawa sa mga manggagamot, pagkalugi dahil sa pagkamatay o pagnanakaw, pagbabayad ng interes sa mortgage, mga kontribusyon sa kawanggawa, at iba pang mga pagbabawas sa iba. Kung ang kabuuang halaga ng mga itemized na pagbabawas ay higit pa sa karaniwang pagbabawas, ang isang nagbabayad ng buwis ay maaaring pumili upang makinabang sa pamamagitan ng itemizing.

Standard Deduction

Ang karaniwang pagbabawas, sa kabilang banda, ay isang partikular na halaga na ibabawas upang bawasan ang halaga ng kita na maaaring singilin sa buwis. Ang deductible na halaga ay ganap na nakasalalay sa katayuan ng pag-file ng isang nagbabayad ng buwis, at nagdaragdag bawat taon upang maisama ang epekto ng inflation. Halimbawa, ang isang deductible na halaga para sa isang taong may solong katayuan ay iba sa taong may asawa, o isang taong nabalo. Gayunpaman, maaari mo lamang i-claim ang pagbabawas na ito kung hindi mo na-claim para sa itemized na pagbabawas. Bukod dito, kinakailangan para sa isang tao na maging isang mamamayan ng US, isang pinuno ng sambahayan, o isang solong o may-asawa na indibidwal na residente.

Ang karaniwang pagbabawas ay hindi ma-claim ng mga di-residente na dayuhan. Kung ang indibidwal ay bulag, o mas matanda sa 65 taong gulang, siya ay maaaring maging karapat-dapat para sa isang mas mataas na halaga ng karaniwang pagbawas.

MGA PAGBABAGO

Iskedyul ng Kinakailangang - Kinakailangan mong gamitin ang 'Iskedyul A' upang makuha ang mga itemized na pagbabawas. Ang isang nagbabayad ng buwis ay dapat punan ang Form 1040 kasama ang iskedyul A, at dapat ibigay ang mga kinakailangang dokumento ng mga item na inaangkin para sa pagbawas. Ito ay ang form ng Buwis sa Kita ng Estados Unidos na ginagamit ng mga nagbabayad ng buwis upang iulat ang mga pagbawas, upang ang pangkalahatang pederal na pananagutan sa buwis ay mabawasan. Gayunpaman, hindi maaaring gamitin ng nagbabayad ng buwis ang Form 1040EZ para sa pagbabawas na ito.

Sa kabilang banda, walang kinakailangang gamitin ang Iskedyul A upang makuha ang karaniwang mga pagbabawas, at maaaring gamitin ng nagbabayad ng buwis ang Form 1040EZ sa kaso ng karaniwang pagbawas.

Kriteria sa Pagiging Karapat-dapat - Tulad ng na-usapan, ang mga di-residente ay hindi pinahihintulutan na kunin ang karaniwang mga pagbabawas. Gayunpaman, maaaring i-claim ng lahat ng mga nagbabayad ng buwis ang mga naka-itemize na pagbabawas.

Alternatibong Minimum na Buwis - Ang ilan sa mga item na inaangkin bilang pagbabawas ay bumababa sa kita na napapailalim sa alternatibong minimum na buwis (AMT), samantalang, ang karaniwang pagbabawas ay hindi maaaring bawasan ang kita na napapailalim sa AMT.

Dokumentasyon - Kung pinili mo ang naka-itemize na pagbabawas, kinakailangan mong ibigay ang lahat ng may-katuturang dokumentasyon ng mga item na inaangkin para sa pagbawas. Gayunpaman, walang kinakailangang dokumentasyon para sa karaniwang pagbawas.