Pagkakaiba sa Pagbabayad ng Kita sa Kita at Pagsasaayos ng Gross Income

Isang Buwis na Kita sa Pagbabayad ng Gross Income

Ginagawa ang pagbubuwis sa Sinaunang Ehipto na nagsisimula sa paligid 3000 BC hanggang 2800 BC. Sa katunayan, ito ay partikular na nabanggit sa aklat ng Genesis ng Lumang Tipan. Ang Persian Empire ng 500 BC ay nagpasimula ng isang regulated na sistema ng buwis habang ang mga namumuno ng India ng India ay nagpataw ng pagbubuwis sa ika-11 siglo na sa kalaunan ay inalis.

Simula noon ginagamit ito ng mga pamahalaan upang makabuo ng kita na gagamitin para sa kanilang mga gastusin. Ang pangunahing layunin ng pagbubuwis ay: ï ¿½ Kita, na kung saan ay upang taasan ang pera upang bumuo ng mga kalsada, ospital, at upang suportahan ang militar at ang legal na sistema ng gobyerno. ï ¿½ Redistribusyon, na kung saan ay ang paglipat ng yaman mula sa mas mahusay na seksyon ng lipunan sa mahinang seksyon nito. � Repricing, kung saan ang mga buwis ay ipinataw sa mga produkto na nakakapinsala sa tao tulad ng tabako at mga fuel base sa carbon. ï ¿½ Representasyon, kung saan ang mga mamamayan ng buwis ng mamamayan at sa parehong oras ay hinihingi ng mga mamamayan ang pananagutan mula sa kanilang mga pinuno upang magkaroon ng mas mahusay na pamamahala.

Ang pagbubuwis na ipinataw sa mga indibidwal o mga kumpanya ay maaaring isang direktang buwis, na binabayaran ng pera, o isang hindi tuwirang buwis na binabayaran sa uri o paggawa. Ang halaga ng mga buwis na binabayaran ng isang indibidwal o kumpanya ay batay sa kanilang kabuuang kita na mas mababa ang pagbabawas.

Ang gross income ng isang indibidwal o kumpanya ay ang halagang kinita bago ang anumang mga pagbabawas maliban sa mga hindi kasama ng Kodigo sa Panloob na Kita. Ito ay isang net sales ng kumpanya na minus ang halaga ng mga benta. Kabilang dito ang cash, suweldo at sahod, bonus, dividends, interes, rents, royalties, pensiyon, kita mula sa isang negosyo, refund ng kita sa buwis, at pagbabahagi mula sa mga korporasyon at pakikipagsosyo. Kasama rin dito ang mga kapital at pagkalugi.

Ang kita ng pabuwis sa isang kumpanya o at indibidwal ay nakuha mula sa gross income na minus na gastusin sa negosyo at iba pang mga pagbabawas. Depende ito sa sistema ng buwis sa kita na ginagamit ng isang partikular na pamahalaan o bansa. May mga sistema na nagbabatay sa kanilang pagbubuwis sa kasalukuyang kita na maaaring pabuwisin habang ang iba ay base ito sa nakaraang mga panahon. Ito ay anumang kita ng isang nagbabayad ng buwis tulad ng mga korporasyon, pakikipagsosyo, at mga indibidwal.

Para sa isang indibidwal, ito ay ang kinita niya mula sa lahat ng mga pinagkukunan hindi lamang mula sa kanyang suweldo. Sa Estados Unidos ito ay tinatawag na Adjusted Gross Income (AGI). Ito ay isang kita ng indibidwal na minus ng mga personal na exemptions at iba pang mga pagbabawas na kailangang i-itemize. Kasama sa mga pagbawas ang mga personal na exemptions at mga personal na pagbabawas tulad ng mga gastusing medikal at interes ng mortgage sa bahay.

Buod:

1. Ang kita sa pagbubuwis ay ang kita na kinita ng isang indibidwal o entidad ng negosyo na hindi gaanong gastos at pagbabawas. Inayos ang kabuuang kita ay ang kita na maaaring pabuwisin ng isang indibidwal na kinabibilangan ng kita mula sa lahat ng mga pinagkukunan. 2. Ang kita sa pagbubuwis ay ang batayan ng mga buwis na ipinapataw sa lahat ng mga nagbabayad ng buwis habang ang nabagong kita ay ang batayan ng mga buwis na ipinataw sa mga indibidwal. 3. Ang parehong ay nakuha mula sa gross income ng isang nagbabayad ng buwis mas mababa ang lahat ng mga pinahihintulutang pagbabawas. Pinahihintulutan ng kita sa pagbubuwis ang mga pagbabawas mula sa mga benta at mga gastos sa pagpapatakbo ng isang negosyo o korporasyon habang pinahihintulutan lamang ang nabagong kita na kita para sa personal na mga pagkalibre at pagbabawas ng isang indibidwal.