Pagkakaiba sa pagitan ng IEP at 504

IEP vs 504

Ang mga taong may mga kapansanan ay may mga espesyal na pangangailangan at, tulad ng mga normal na tao, kailangan din nila ng edukasyon. Kung minsan ang pagpunta sa isang normal na paaralan ay mahirap para sa kanila dahil mayroon silang mga espesyal na pangangailangan. Sa dahilang ito, ang mga gubyerno ay gumawa ng mga programa upang tulungan silang makakuha ng edukasyon sa isang normal na setting.

Ang Individualized Educational Plan (IEP) ay isang programang gobyerno na dinisenyo upang tulungan matugunan ang mga pangangailangan sa edukasyon ng mga batang may kapansanan. Nilalayon nito ang pagbibigay ng mga mag-aaral na may mga kapansanan sa elementarya at sekundarya na may kapansanan na maging isang normal na paaralan at upang tulungan lamang kapag kailangan ang pangangailangan.

Ito ay ginawa lalo na para sa mga taong nangangailangan ng dalubhasang pagtuturo at kinokontrol ng Mga Indibidwal na may Kapansanan sa Edukasyon (IDEA). Ang lahat ng mga mag-aaral na may mga kapansanan na nakakatugon sa mga kinakailangan para sa espesyal na edukasyon ay dapat magkaroon ng mga plano ng IEP, at hinihiling ng gobyerno ang lahat ng mga pampublikong paaralan na gawin ito.

Dapat isama ng IEP ang isang nakasulat na rekord ng antas at layunin ng akademikong estudyante; kanyang sinukat na progreso na dapat iulat sa mga magulang; lahat ng mga serbisyo na ibinigay para sa mag-aaral na tumutukoy kung ano ang mga ito; kung paano, kung saan, at kung kailan ibinigay ang mga ito; at ang suporta na ibinigay sa mga tauhan ng paaralan.

Dapat ding maging isang listahan ng oras na magtrabaho ang mag-aaral sa mga regular na klase at ang oras na kanyang ginugugol sa mga klase sa espesyal na edukasyon. Sa panahon ng mga pagsusulit sa pagtatasa ng estado at distrito, ang mag-aaral ay dapat ipagkaloob sa tamang mga kaluwagan.

Matapos makumpleto ang ika-12 grado, ang mag-aaral ay binibigyan ng diploma ng IEP o isang diploma sa mataas na paaralan kung natutugunan niya ang mga kinakailangan para sa isa. Sa edad na 16, dapat siyang ipagkaloob sa anumang kailangan niya para sa post-secondary education.

Ang 504 Plan, sa kabilang banda, ay isang programang gobyerno na nag-uutos na ang mga taong may kapansanan ay hindi dapat maibukod sa pagsali sa mga programa at aktibidad na pinondohan ng federally tulad ng elementary, secondary, at post-secondary education.

Ito ay para sa mga mag-aaral na maaaring magkaroon ng kapansanan ngunit hindi nangangailangan ng espesyal na edukasyon. Ito ay partikular na nagsasaad ng mga kaluwagan na dapat maabot sa kanila gaya ng mga rampa ng wheelchair, pagtuturo sa bahay, tape recorder para sa pagkuha ng mga tala, atbp.

Ito ay karaniwang ginagamit para sa karamihan ng mga mag-aaral na may mga kapansanan; ang mga nangangailangan lamang ng mga espesyal na kaluwagan upang tulungan sila na malayang makilos at makipag-ugnayan sa iba pang mga estudyante kaysa sa talagang nangangailangan ng mga espesyal na tagubilin kung saan dapat nilang mapakinabangan ang IEP.

Buod:

1. Ang "IEP" ay tumutukoy sa Individualized Educational Plan samantalang ang "504" ay tumutukoy sa Seksiyon 504 ng Batas sa Rehabilitasyon at Batas ng mga Amerikanong may Kapansanan. 2. Ang parehong IEP at 504 ay mga programa ng pamahalaan na naglalayong tulungan ang mga mag-aaral na may kapansanan; Ang 504 ay nag-aalala tungkol sa pagbibigay ng mga mag-aaral na may mga kapansanan sa tamang mga kaluwagan upang tulungan silang malayang gumalaw sa paaralan habang ang IEP ay nababahala tungkol sa pagbibigay ng mga espesyal na tagubilin sa mag-aaral na may mga kapansanan. 3. Ang IEP ay kontrolado ng Batas sa Edukasyon ng Mga Indibidwal na May Kapansanan (IDEA) habang ang 504 ay hindi. 4. Ang 504 ay nagsasaad na walang taong may mga kapansanan ang dapat hadlangan na makilahok sa mga programang pederal at mga aktibidad tulad ng edukasyon habang tinitingnan ng IEP na ang mga pangangailangan sa edukasyon ng mga estudyanteng may kapansanan ay natutugunan.